تاثیر ویروس ساقه متورم کاکائو روی قهوه و زنگ برگ، تهدید جدی برای قهوه در دنیا

(Coffee)ساختار و ویژگی‌های گیاه قهوه

برگ – ریشه – میوه

شرایط محیطی مناسب برای کشت قهوه

آب – خاک – نور و سایه

بیماری های قهوه در دنیا

روش های سنتی کنترل بیماری زنگ برگ قهوه

استفاده از ارقام مقاوم

هرس و تنک کردن درختان

سمپاشی قارچ کش

 

روش های جدید و موثر کنترل بیماری

مدیریت تلفیقی بیماری

کاربرد قارچ‌کش‌های بیولوژیک

استفاده از ارقام مقاوم

 

دریافت فایل ارائه (PDF)

      کلیک نمایید