مریم جاماسبی

مدرس کارآگاه نوآوری و کارآفرینی

بیوگرافی

تحصیلات :
رشته معماری
فوق لیسانس مهندسی عمران – منظر

متولد سال ۱373 – متاهل

سوابق شغلی

حاضر – 1397
مدرس طراحی و نقشه کشی

مهارت ها

Realtime
AutoCAD
Revit
Microsoft Office