اعضای شورای دانش آموزی

تانیا مجدیه

گلاره عیبک آبادی

دینا قرائی

روژان کاشفی

نیکا صادق نیا

زهرا حسینی

هلیا فضلیان

سلین علیزاده

روژان صادق نیا

سوفیا طیبی

نیکا سرو آشتیانی

پارمین رجبی