راهیابی هنرجویان هنرستان نیم رخ به مرحله استانی و کشوری مسابقات علمی – عملی