اهداف هنرستان غیردولتی نیم رخ

1. ارتباط سالم و صميمانه و احترام متقابل بين دانش آموزان و كادر هنرستان

2. اهميت دادن به بعد تربيتی دانش آموزان ( ارتباط دائمی با خانواده ها )

3. بالا بردن معدل و سطح كيفی  و درسي دانش آموزان نسبت به سال پيش

4. قبولی صددرصد در امتحانات نهايی و كنكور

5. بالا بردن خلاقيت و علاقه در راستای پيشرفت انجام كارهای عملی